Бірыңғай сенім телефоны: 14-02
#
Қарағанды облысының
Төтенше жағдайлар департаменті
#
Төтенше ақпарат

Естелік кітабы

Перейти
#
Жазылу
Пошта:

Қарағанды облысы Төтенше жағдайлар департаменті
- dchs_karg@emer.kz

Қарағанды облысы ТЖД Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі

- fgu@fireman.kz

Қарағанды облысы «Өрт сөндіруші» АҚ филиалы

- kf_rgp@mail.ru

Біз әлеуметтік желілерде:
Мекен-жайы:

ТЖД - 100027, Қарағанды қ., Мұстафин көш., 4.

"ӨСжАҚҚ" ММ - 100048, Қарағанды қ., Ерубаев көш., 25

Напишите нам
Сіздің атыңыз*
Сіздің E-mail*
Хабарлама*
автоматты хабарламалардан сақтау
CAPTCHA
Суреттегі сөзді жазыңыз*
Нашар көретіндерге арналған нұсқа #

Ар-намыс кодексі

7 қараша 2013

 

Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметшiлерiнiѕ ар-намыс кодексі туралы

Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2005 жылєы 3 мамырдаєы N 1567 Жарлыєы

 

Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2005 ж., N 19, 225-ќўжат; "Егемен Ќазаќстан" 2005 жылєы 5 мамыр N 94

 

      Мемлекеттiк ќызметшiлердiѕ моральдыќ-адамгершiлік бейнесiне жјне iскерлiк сапаларына талапты арттыру маќсатында ќаулы етемiн:

      1. Ќоса берiлiп отырєан Ќазаќстан Республикасы мемлекеттiк ќызметшiлерiнiѕ ар-намыс кодексі (Мемлекеттiк ќызметшiлердiѕ ќызмет этикасы ережелерi) бекiтiлсiн.

      2. Мыналардыѕ кїшi жойылды деп танылсын:

      1) "Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ќызметшiлерiнiѕ ќызмет этикасы ережелерiн бекiту туралы" Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ 2000 жылєы 21 ќаѕтардаєы N 328 Жарлыєы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2000 ж., N 2, 16-ќўжат);

      2) "Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ 2000 жылєы 21 ќаѕтардаєы N 328 Жарлыєына толыќтырулар мен ґзгерiстер енгiзу туралы" Ќазаќстан Республикасы Президентінiѕ 2002 жылєы 7 мамырдаєы N 866 Жарлыєы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2002 ж., N 14, 137-ќўжат).

      3. Осы Жарлыќ ќол ќойылєан кїнiнен бастап ќолданысќа енгiзiледi.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Президентi

Ќазаќстан Республикасы 
Президентiнiѕ     
2005 жылєы 3 мамырдаєы 
N 1567 Жарлыєымен   
бекiтілген       

Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметшілерініѕ ар-намыс кодексі
(Мемлекеттік ќызметшілер ќызмет этикасыныѕ ќаєидалары)

      Ескерту. Ар-намыс кодексі жаѕа редакцияда - ЌР Президентініѕ 2011.04.01 N 1180 Жарлыєымен.

1. Жалпы ережелер

      1. Мемлекеттік ќызмет атќару ќоєам мен мемлекет тарапынан ерекше сенім білдіру болып табылады жјне мемлекеттік ќызметшілердіѕ моральдыќ-этикалыќ бейнесіне жоєары талаптар ќояды.
      Ќоєам мемлекеттік ќызметші ґзініѕ барлыќ кїш-жігерін, білімі мен тјжірибесін атќаратын кјсіби ќызметіне жўмсайды, ґзініѕ Отаны - Ќазаќстан Республикасына адал да ќалтќысыз ќызмет етеді деп сенім білдіреді.
      2. Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметшілерініѕ осы ар-намыс кодексі (Мемлекеттік ќызметшілер ќызмет этикасыныѕ ќаєидалары) (бўдан јрі - Кодекс) «Мемлекеттік ќызмет туралы» 1999 жылєы 23 шілдедегі Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына, «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» 1998 жылєы 2 шілдедегі Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына жјне жалпы ќабылданєан моральдыќ-этикалыќ нормаларєа сјйкес Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметшілері мінез-ќўлќыныѕ негізгі стандарттарын белгілейді.
      3. Мемлекеттік органдардыѕ басшылары, орталыќ атќарушы органдарда - орталыќ атќарушы органдардыѕ жауапты хатшылары немесе белгіленген тјртіппен орталыќ атќарушы органдардыѕ жауапты хатшыларыныѕ ґкілеттіктері жїктелген лауазымды тўлєалар, ал орталыќ атќарушы органдардыѕ жауапты хатшылары немесе кґрсетілген лауазымды тўлєалар болмаєан жаєдайда - орталыќ атќарушы органдардыѕ басшылары осы Кодекс талаптарыныѕ орындалуын, осы Кодекстіѕ мјтінін мемлекеттік органдардыѕ єимараттарында баршаєа кґрінетіндей жерлерде орналастыруды ќамтамасыз етеді.
      4. Мемлекеттік ќызметші мемлекеттік ќызметке тўрєаннан кейін бір ай ішінде осы Кодекспен жазбаша тїрде таныстырылуы тиіс.

2. Мемлекеттік ќызметшілер мінез-ќўлќыныѕ жалпы ќаєидалары

      5. Мемлекеттік ќызметшілер:
      1) Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ саясатын жаќтауєа жјне оны дјйекті тїрде жїзеге асыруєа, ґзініѕ іс-јрекетімен мемлекеттік биліктіѕ беделін ныєайтуєа, мемлекет институттарыныѕ беделін тїсіруге ыќпал ететін іс-јрекеттер жасауєа жол бермеуге;
      2) заѕдылыќ ќаєидаттарын, Ќазаќстан Республикасы Конституцияныѕ, заѕдары мен ґзге де нормативтік ќўќыќтыќ актілерініѕ талаптарын басшылыќќа алуєа;
      3) ќоєам мен мемлекеттіѕ игілігіне ќызмет етуге;
      4) мемлекеттіѕ мїддесіне залалын тигізетін, мемлекеттік органдардыѕ тиімді жўмыс істеуіне бґгет болатын іс-јрекеттерге ќарсы тўруєа;
      5) сеніп тапсырылєан мемлекеттік мїлікке ўќыпты ќарап, оны ўтымды јрі тиімді пайдалануєа;
      6) жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ќўќыќтарын, бостандыќтары мен заѕды мїдделерін саќтау мен ќорєауды ќамтамасыз етуге, олардыѕ ґтініштерін ќарау кезінде тґрешілдік пен сґзбўйдаєа салу кґріністеріне жол бермеуге, ґтініштер бойынша белгіленген мерзімде ќажетті шаралар ќолдануєа;
      7) мемлекеттік ќызметке жјне мемлекет институттарына ќоєамныѕ сенімін саќтауєа жјне ныєайтуєа;
      8) ґзініѕ іс-јрекеттерімен ќоєам тарапынан негізді сынєа себепкер болмауєа, сынаєаны їшін ќудалауєа жол бермеуге, оѕ сын-ескертпелерді кемшіліктерді жою мен ґзініѕ ќызметін жаќсарту їшін пайдалануєа;
      9) адал, јділ, ќарапайым да сыпайы болуєа, жалпы ќабылданєан моральдыќ-этикалыќ нормаларды саќтауєа;
      10) Ќазаќстан халќыныѕ бірлігі мен елдегі ўлтаралыќ келісімді ныєайтуєа ыќпал етуге, мемлекеттік тілге жјне басќа тілдерге, Ќазаќстан халќыныѕ салттары мен дјстїрлеріне ќўрметпен ќарауєа;
      11) мемлекеттік жјне еѕбек тјртібін бўлжытпай саќтауєа, берілген ґкілеттіктерді тиімді иеленуге; ґзініѕ ќызметтік міндеттерін адал, тўралыќпен жјне сапалы атќаруєа; жўмыс уаќытын тиімді пайдалануєа;
      12) жоєары кјсіби жўмыс їшін ќажетті кїш-жігерін салуєа, ќойылєан міндеттерді шешудіѕ оѕтайлы да їнемді јдістерін ќолдануєа;
      13) мемлекеттік ќызметшілердіѕ ќызметтік міндеттерін тиісінше орындауына бґгет болатын іс-јрекеттерге ќарсы тўруєа;
      14) кадрларды туысќандыќ, жерлестік жјне жеке ґзіне берілгендік белгілері бойынша іріктеу мен орналастыру жаєдайларына жол бермеуге;
      15) баєынысты ќызметкерлердіѕ міндеттері мен ќызметтік ґкілеттіктерініѕ кґлемін дјл айќындауєа, аныќ орындай алмайтын ґкімдер бермеуге, баєынысты ќызметкерлерден олардыѕ ќызметтік міндеттерініѕ шеѕберінен тыс тапсырмалар орындауды талап етпеуге;
      16) баєынысты ќызметкерлерге ќатысты негізсіз айыптауларєа, дґрекілік, адамдыќ ќадір-ќасиетін кемсіту, жґнсіздік фактілеріне жол бермеуге;
      17) баєынысты ќызметкерлерді ќўќыќќа ќайшы теріс ќылыќтар немесе жалпы ќабылданєан моральдыќ-этикалыќ нормалармен їйлеспейтін іс-јрекеттер жасауєа мјжбїр етпеуге;
      18) кјсіби дайындыќтыѕ, оныѕ ішінде орындалуы баєынысты ќызметкерлердіѕ функционалдыќ міндеттеріне жатќызылєан мјселелер бойынша, ќажетті деѕгейіне ие болуєа;
      19) басќа мемлекеттік ќызметшілердіѕ тарапынан ќызметтік этика нормаларын бўзу фактілерін болдырмауєа жјне жолын кесуге;
      20) ґзініѕ ќызметтік міндеттерін атќару кезеѕінде киім киюдіѕ іскерлік стилін ўстануєа тиіс.
      6. Мемлекеттік ќызметшілер іскерлік этикетті саќтауєа, ресми мінез-ќўлыќ ќаєидаларын ќўрметтеуге тиіс.
      7. Мемлекеттік ќызметшілер ќызметтік жаєдайларын жјне онымен байланысты мїмкіндіктерді ќоєамдыќ жјне діни бірлестіктердіѕ, басќа да коммерциялыќ емес ўйымдардыѕ мїдделеріне, оныѕ ішінде ґзініѕ оларєа кґзќарасысын насихаттау їшін пайдаланбауєа тиіс.
      Басшы лауазымдар атќаратын мемлекеттік ќызметшілер баєынысты ќызметкерлерді ќоєамдыќ жјне діни бірлестіктердіѕ, басќа да коммерциялыќ емес ўйымдардыѕ ќызметіне ќатысуєа мјжбїрлей алмайды.

3. Мемлекеттік ќызметшілердіѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мінез-ќўлќы

      8. Мемлекеттік ќызметшілер сыбайлас жемќорлыќ кґріністеріне ќарсы тўруєа, сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтарєа не сыбайлас жемќорлыќпен жымдасќан немесе сыбайлас жемќорлыќ їшін жаєдай туєызатын јрекеттерге жол бермеуі тиіс.
      Мемлекеттік ќызметшілер басќа мемлекеттік ќызметшілер тарапынан болатын сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќ фактілерініѕ жолын кесуі тиіс.
      9. Егер мемлекеттік ќызметшініѕ сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќ туралы дјйекті аќпараты болса, ол мўндай ќўќыќ бўзушылыќтыѕ алдын-алуєа жјне жолын кесу жґнінде ќажетті шаралар ќолдануы тиіс. Ќажетті шараларєа ујкілетті мемлекеттік органдарды хабардар ету жјне жоєары тўрєан басшыны, мемлекеттік орган басшылыєын хабардар ету жатады.
      Сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќтар туралы аќпарат алєаннан кейін мемлекеттік органныѕ басшылыєы олар бойынша, оныѕ ішінде, егер оныѕ іс-јрекеттерінде мемлекеттік ќызметшініѕ ќызметін одан јрі жалєастыруєа теріс ыќпал ететін заѕнама бўзушылыќтар болмаса, мемлекеттік ќызметшіні заѕсыз ќудалаудан, оныѕ ќўќыќтары мен заѕды мїдделерін ќорєау жґнінде тиісті шаралар ќабылдайды.
      10. Мемлекеттік ќызметшілер ґз іс-јрекеттерімен жјне шешімдерімен жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ќўќыќтары мен заѕды мїдделерін іске асыруды ќиындататын јкімшілік жјне ґзге де кедергілерге жол бермеулері тиіс. Мўндай фактілер аныќталєан жаєдайда мемлекеттік ќызметшілер оларды жою жґнінде шаралар ќабылдауєа тиісті.
      11. Мемлекеттік ќызметшілер мемлекетке экономикалыќ залалдыѕ алдын-алу жґнінде барлыќ мїмкіндіктерді пайдалануы, жеке мїдделеріне жјне їшінші тўлєалардыѕ мїдделеріне орай тексерулерге бастамашылыќќа жол бермеуі тиіс.
      12. Мемлекеттік ќызметшілер жеке мїліктік жјне мїліктік емес пайдалар алу їшін ґзініѕ лауазымдыќ ґкілеттіктерін жјне онымен байланысты мїмкіндіктерді ќолданбауєа тиіс.
      13. Мемлекеттік ќызметшілер мїдделер ќаќтыєысын болєызбау їшін шаралар ќолдануы тиіс.
      14. Мїдделер ќаќтыєысы туындаєан ретте, яєни мемлекеттік ќызметшініѕ жеке басыныѕ мїдделілігі жјне оныѕ ґз лауазымдыќ ґкілеттіктерін тиісінше атќаруыныѕ немесе жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ, мемлекеттіѕ заѕды мїдделерініѕ арасында осы заѕды мїдделерге зиян тигізетіндей ќайшылыќ туындайтын жаєдайда, мемлекеттік ќызметші оныѕ жолын кесу жјне реттеу жґнінде Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќызмет туралы заѕнамасында кґзделген шараларды ќабылдауєа міндетті.

4. Кґпшілік алдында сґйлеу

      15. Мемлекеттік орган ќызметініѕ мјселелері бойынша кґпшілік алдында сґйлеуді оныѕ басшысы немесе мемлекеттік органныѕ бўєан ујкілеттік берілген лауазымды тўлєалары жїзеге асырады.
      Мемлекеттік ќызметшілер мемлекеттік ќызметтіѕ беделіне нўќсан келтірмей, пікірсайысты јдепті тїрде жїргізуі тиіс.
      16. Мемлекеттік ќызметшілер мемлекеттік саясат жјне ќызметтік ісініѕ мјселелері жґніндегі ґз пікірін, егер ол:
      1) мемлекет саясатыныѕ негізгі баєыттарына сјйкес немесе;
      2) жариялауєа рўќсат етілмеген ќызметтік аќпаратты ашатын болса;
      3) мемлекеттіѕ лауазымды тўлєаларыныѕ, мемлекеттік басќару органдарыныѕ, басќа да мемлекеттік ќызметшілердіѕ атына јдепке сай емес сґздер айтудан тўрса, кґпшілік алдында білдіруіне болмайды.
      17. Мемлекеттік саясатты жїргізумен, мемлекеттік органныѕ жјне мемлекеттік ќызметшілердіѕ ќызметтерімен байланысты емес мјселелер бойынша мемлекеттік ќызметшілердіѕ мемлекеттік органныѕ атынан жариялымдарына жол берілмейді. Педагогикалыќ, єылыми жјне ґзге де шыєармашылыќ ќызмет бойынша материалдар жариялауды мемлекеттік ќызметші жеке тўлєа ретінде тек ґз атынан жїзеге асырады.
      18. Мемлекеттік ќызметшіге сыбайлас жемќорлыќ жасаєан, оныѕ ішінде кјсіпкерлік ќызметпен айналысќан, біреулердіѕ мїдделерін ќолдаєан, сондай-аќ мемлекеттік ќызметшініѕ табысымен сјйкеспейтін заѕсыз табыс пен мїлік алєан деп негізсіз кґпшілік алдында айып таєылєан жаєдайда, ол осындай айыптауды аныќтаєан кїннен бастап бір ай мерзім ішінде оны теріске шыєару, оныѕ ішінде сот арќылы теріске шыєару жґнінде шаралар ќабылдауы тиіс.

5. Мемлекеттік ќызметшілердіѕ ќызметтен тыс уаќыттаєы мінез-ќўлќы

      19. Мемлекеттік ќызметшілер ќызметтен тыс уаќытта жалпы ќабылданєан этикалыќ нормаларды ўстанулары, ќоєамєа жат мінез-ќўлыќ жаєдайларына жол бермеуі тиіс.
      20. Мемлекеттік ќызметшілер ќарапайымдылыќ танытуєа, кґлік, сервистік жјне ґзге де ќызметтерді алу кезінде мемлекеттік ќызметшілердіѕ лауазымдыќ жаєдайын баса кґрсетпеуге жјне пайдаланбауєа, ґзініѕ іс-јрекеттерімен ќоєам тарапынан негізді сынєа себеп туєызбауєа тиіс.

      Кері қайту